Algemene Voorwaarden

Chocolata is lid van de federatie van webbedrijven en onderschrijft de FeWeb gedragscode

Artikel 1: Algemeen

Chocolata, gevestigd op de Gitschotellei 173 bus 3 te 2600 Berchem, is een eenmanszaak (BE0883.923.089) bestaande uit Maarten Machiels. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle prestaties en leveringen van Chocolata en worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de klant als gekend en aanvaard beschouwd. Zij maken derhalve integraal deel uit van onze overeenkomsten en hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Chocolata is enkel gebonden tot uitvoering na schriftelijke aanvaarding van een opdracht. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden overeenkomsten voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen ten minste één maand voor de afloop van een termijn een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij verstuurd, waarin zij haar wil te kennen geeft om de overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen uit offertes van Chocolata zijn enkel bindend wanneer uitdrukkelijk aangegeven dat ze definitief zijn. Definitieve prijzen in offertes opgegeven kennen een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen. De prijzen kunnen altijd door Chocolata gewijzigd worden bij verandering van de samenstellende kostprijselementen. Alle prijzen zijn netto prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief alle lasten, kosten, belastingen, edm…, tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

Levertermijnen van Chocolata zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft geen recht op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Eveneens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van elk onbetaald bedrag, met een minimum van 50,00 euro, als conventionele schadevergoeding.

Artikel 5: Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Chocolata voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden en beperkingen van de geleverde producten en diensten. De gebruiksvoorwaarden van software die niet door Chocolata wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden. De klant zal Chocolata integraal vrijwaren voor inbreuken op deze voorwaarde.

Artikel 6: Garantie

Wanneer software werd ontwikkeld door Chocolata tegen vaste prijs of het gebruiksrecht op een door Chocolata ontwikkelde software tegen een vaste vergoeding werd toegestaan, zal Chocolata gedurende een garantieperiode van 3 maanden gratis debuggingservices verlenen. Debugging buiten de garantieperiode wordt aan het dan geldende uurtarief aangerekend. Op software niet door Chocolata ontwikkeld, is alleen de garantie van de hoofdleverancier toepasselijk.

Alle klachten betreffende een levering en/of prestatie moeten bij Chocolata toekomen binnen de 8 dagen na de levering of de prestatie. Iedere klacht na deze termijn is onontvankelijk.

Worden in geen geval gedekt: de tussenkomsten en gevolgen met een oorzaak vreemd aan het geleverde of bij het niet in acht nemen van de nodige en gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, zoals onder meer: verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid door klant of diens aangestelden; iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door Chocolata vooraf schriftelijk gemachtigd. Indien deze handelingen door de klant of zijn aangestelden zelf werden uitgevoerd, draagt de klant bovendien alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit. In al deze gevallen worden de eraan gespendeerde tijd en kosten gefactureerd tegen de bij Chocolata op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van Chocolata weer.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden producten, diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Chocolata of derden. De klant verzekert te allen tijde dat geen strafbare en / of inbreukmakende gegevens of informatie aanwezig zijn op infrastructuur ter beschikking gesteld door Chocolata. Op eerste verzoek zal de klant Chocolata hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Chocolata die hiermee verband houdt. Spamming is op al de door Chocolata ter beschikking gestelde infrastructuur en systemen ten strengste verboden en leidt tot directe afsluiting.

Artikel 8: Materiaal geleverd door klant

In het geval de klant materiaal (zoals vb. teksten, foto’s, digitale dragers,…) ter beschikking stelt van Chocolata, moet de klant dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van het materiaal dit vereist, en in de lokalen van Chocolata. Alle moeilijkheden of vertragingen die veroorzaakt zijn door het geleverde materiaal, leiden tot overeenkomstige verlenging van de leveringstermijnen. Bijkomende kosten die door deze moeilijkheden of vertragingen werden veroorzaakt, kunnen worden doorgerekend aan de klant.

De klant garandeert over alle gebruiksrechten op het geleverde materiaal te beschikken, inclusief intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart Chocolata integraal voor enige aanspraak ter zake van derden.

Artikel 9: Webhosting en domeinnaamregistratie

Tenzij expliciet anders overeengekomen wordt de webhosting en domeinnaamregistratie uitbesteed aan Chocolata. De klant verklaart voldoende ingelicht te zijn over de eigenschappen, vereisten, prijzen, leveringstermijnen en andere karakteristieken van de webhosting die via Chocolata worden aangeboden.

Chocolata kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen in verband met de webhosting, zoals het verlies van data (waaronder onder meer bestanden en e-mails), downtime, vertraagde werking of andere schade. Chocolata kan voorts niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen, vertragingen of andere problemen in verband met de registratie van domeinnamen. Chocolata draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door de klant of door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De klant zal Chocolata telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. De klant verklaart enkel correcte (bedrijfs-)gegevens door te geven ten behoeve van de domeinnaamregistratie.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Geen enkele overeenkomst met Chocolata brengt een overdracht mee van intellectuele eigendomsrechten, tenzij expliciet anders overeengekomen. Chocolata of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve intellectuele eigenaars van de software.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten en / of diensten als mede de ontwerpen, broncode, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en / of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Chocolata en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Chocolata of diens leveranciers. De levering van producten en / of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chocolata, de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, geheel of gedeeltelijk wijzigen, of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Chocolata of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Chocolata staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en / of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en / of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Chocolata geleverde producten en / of resultaten van de diensten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

In geen geval is Chocolata aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Chocolata.

Chocolata is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de, in de met Chocolata gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid in verband met een met Chocolata gesloten overeenkomst, zal per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. Beide partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval of daad van een derde, verstoring of onderbreking van het werk, welke er ook de oorzaak van weze.

Artikel 12: Contractbreuk

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de diensten in ontvangst te nemen of de betalingstermijnen niet respecteert, heeft Chocolata het recht om de nakoming van het contract te eisen of de gehele ontbinding ervan, zonder oplevering van de reeds ontwikkelde goederen of diensten of restitutie van reeds betaalde bedragen.

De schade door Chocolata geleden, beloopt minimaal 50 % der waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat Chocolata door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. Chocolata kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een gerechtelijk concordaat of uitstel (surseance) van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement zou verkeren,of bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.

Artikel 13: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Chocolata voortvloeien voor de klant, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel aan derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Chocolata.

Indien een bepaling van een met Chocolata gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig schriftelijk door de klant aan Chocolata worden meegedeeld.

Elke contactname, offerte-aanvraag of samenwerking in ruimste zin impliceert dat de klant naast de algemene voorwaarden ook akkoord gaat met de privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer van Chocolata.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Chocolata is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Chocolata zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Antwerpen.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24/05/2017 (verwijzing naar privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer in artikel 13).